تبلیغات
از IT چه می دانید ؟ - هانی نت ، شبکه تله بدافزار راه اندازی شد...
 
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او نیست...