تبلیغات
از IT چه می دانید ؟ - مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی
 
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او نیست...